Morandi Carpets
Close menu
KASHAN MOHTASHEM
This is a detail
KASHAN MOHTASHEM
cod. 9869
cm 143 x 208 / 4' 8" x 6' 9"

9.262,30

$ 10,188.52

BERGAMA
This is a detail
BERGAMA
cod. 9868
cm 180 x 191 / 5' 10" x 6' 3"

6.434,43

$ 7,077.87

TABRIZ HAJI JALILI
This is a detail
TABRIZ HAJI JALILI
cod. 9862
cm 275 x 383 / 9' 0" x 12' 6"

12.704,92

$ 13,975.41

SHIRVAN
This is a detail
SHIRVAN
cod. 9861
cm 105 x 202 / 3' 5" x 6' 7"

3.934,43

$ 4,327.87

BELUCISTAN ANTICO
This is a detail
BELUCISTAN ANTICO
cod. 9865
cm 92 x 122 / 3' 0" x 4' 0"

409,84

$ 450.82

SHIRVAN
This is a detail
SHIRVAN
cod. 9860
cm 97 x 165 / 3' 2" x 5' 4"

3.032,79

$ 3,336.07

SHIRVAN
This is a detail
SHIRVAN
cod. 9859
cm 105 x 271 / 3' 5" x 8' 10"

5.573,77

$ 6,131.15

MAHAJERAN
This is a detail
MAHAJERAN
cod. 9855
cm 130 x 200 / 4' 3" x 6' 6"

5.573,77

$ 6,131.15

KIRMAN RAVER
This is a detail
KIRMAN RAVER
cod. 9839
cm 130 x 198 / 4' 3" x 6' 5"

3.114,75

$ 3,426.23

LILLIAN ANTICO
This is a detail
LILLIAN ANTICO
cod. 9857
cm 110 x 135 / 3' 7" x 4' 5"

2.049,18

$ 2,254.10

SAROUK
This is a detail
SAROUK
cod. 9856
cm 128 x 200 / 4' 2" x 6' 6"

2.827,87

$ 3,110.66

KASHAN MOHTASHEM
This is a detail
KASHAN MOHTASHEM
cod. 9854
cm 236 x 330 / 7' 8" x 10' 9"

40.983,61

$ 45,081.97