Morandi Carpets
Close menu
SAROUK
This is a detail
SAROUK
cod. 9856
cm 128 x 200 / 4' 2" x 6' 6"

2.827,87

$ 3,110.66

KASHAN MOHTASHEM
This is a detail
KASHAN MOHTASHEM
cod. 9854
cm 236 x 330 / 7' 8" x 10' 9"

40.983,61

$ 45,081.97

MAHAJERAN
This is a detail
MAHAJERAN
cod. 9852
cm 265 x 365 / 8' 8" x 11' 11"

9.016,39

$ 9,918.03

LORI GABBEH
This is a detail
LORI GABBEH
cod. 9847
cm 56 x 149 / 1' 10" x 4' 10"

475,41

$ 522.95

KASHAN MANCHESTER
This is a detail
KASHAN MANCHESTER
cod. 9840
cm 175 x 275 / 5' 8" x 9' 0"

7.131,15

$ 7,844.26

SAROUK
This is a detail
SAROUK
cod. 9833
cm 248 x 308 / 8' 1" x 10' 1"

4.098,36

$ 4,508.20

SAROUK
This is a detail
SAROUK
cod. 9834
cm 260 x 340 / 8' 6" x 11' 1"

4.098,36

$ 4,508.20

KASHAN MOHTASHEM
This is a detail
KASHAN MOHTASHEM
cod. 9835
cm 230 x 300 / 7' 6" x 9' 10"

22.131,15

$ 24,344.26

MISHAN MALAYER
This is a detail
MISHAN MALAYER
cod. 9827
cm 164 x 410 / 5' 4" x 13' 5"

3.975,41

$ 4,372.95

KIRMAN LAVER
This is a detail
KIRMAN LAVER
cod. 9590
cm 197 x 300 / 6' 5" x 9' 10"

1.024,59

$ 1,127.05

BIBIKABAD
This is a detail
BIBIKABAD
cod. 9589
cm 128 x 203 / 4' 2" x 6' 7"

2.049,18

$ 2,254.10

SAROUK
This is a detail
SAROUK
cod. 9586
cm 238 x 209 / 7' 9" x 6' 10"

819,67

$ 901.64