Morandi Carpets
Close menu
KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8365
cm 84 x 300 / 2' 9" x 9' 10"

180,33

$ 212.79

FETIE KILIM
This is a detail
FETIE KILIM
cod. 8359
cm 97 x 136 / 3' 2" x 4' 5"

163,93

$ 193.44

FETIE KILIM
This is a detail
FETIE KILIM
cod. 8358
cm 95 x 140 / 3' 1" x 4' 7"

163,93

$ 193.44

KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8356
cm 60 x 167 / 1' 11" x 5' 5"

86,07

$ 101.56

FETYE
This is a detail
FETYE
cod. 8357
cm 100 x 137 / 3' 3" x 4' 5"

163,93

$ 193.44

KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8355
cm 59 x 160 / 1' 11" x 5' 2"

81,97

$ 96.72

KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8347
cm 79 x 103 / 2' 7" x 3' 4"

61,48

$ 72.54

KAISERI
This is a detail
KAISERI
cod. 8354
cm 61 x 200 / 2' 0" x 6' 6"

110,66

$ 130.57

FETIE KILIM
This is a detail
FETIE KILIM
cod. 8344
cm 85 x 129 / 2' 9" x 4' 2"

147,54

$ 174.10

DENIZILI KILIM
This is a detail
DENIZILI KILIM
cod. 8338
cm 94 x 237 / 3' 1" x 7' 9"

409,84

$ 483.61

KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8346
cm 108 x 190 / 3' 6" x 6' 2"

204,92

$ 241.80

KARABAGH KILIM
This is a detail
KARABAGH KILIM
cod. 8151
cm 160 x 347 / 5' 2" x 11' 4"

737,70

$ 870.49