Morandi Carpets
Close menu
KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8356
cm 60 x 167 / 1' 11" x 5' 5"

86,07

$ 101.56

KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8347
cm 79 x 103 / 2' 7" x 3' 4"

61,48

$ 72.54

DENIZILI KILIM
This is a detail
DENIZILI KILIM
cod. 8338
cm 94 x 237 / 3' 1" x 7' 9"

409,84

$ 483.61

KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8346
cm 108 x 190 / 3' 6" x 6' 2"

204,92

$ 241.80

KARABAGH KILIM
This is a detail
KARABAGH KILIM
cod. 8151
cm 160 x 347 / 5' 2" x 11' 4"

737,70

$ 870.49

SIVRIHISAR
This is a detail
SIVRIHISAR
cod. 8150
cm 176 x 426 / 5' 9" x 13' 11"

2.049,18

$ 2,418.03

KILIM
This is a detail
KILIM
cod. 8147
cm 141 x 294 / 4' 7" x 9' 7"

655,74

$ 773.77

KUBA KILIM
This is a detail
KUBA KILIM
cod. 8146
cm 161 x 301 / 5' 3" x 9' 10"

1.475,41

$ 1,740.98

OBRUK KILIM
This is a detail
OBRUK KILIM
cod. 7548
cm 107 x 414 / 3' 6" x 13' 6"

1.967,21

$ 2,321.31

MALATYA
This is a detail
MALATYA
cod. 3102
cm 167 x 388 / 5' 5" x 12' 8"

2.868,85

$ 3,385.25

MALATYA
This is a detail
MALATYA
cod. 3098
cm 145 x 385 / 4' 9" x 12' 7"

1.803,28

$ 2,127.87

SHARKOI KILIM
now in the outlet
This is a detail
SHARKOI KILIM
cod. 1012
cm 149 x 208 / 4' 10" x 6' 9"

€ 1.352,46 676,23

$ 1,595.90$ 797.95