Morandi Carpets
Close menu
KASHAN MOHTASHEM
This is a detail
KASHAN MOHTASHEM
cod. 9869
cm 143 x 208 / 4' 8" x 6' 9"

9.262,30

$ 10,188.52

MAHAJERAN
This is a detail
MAHAJERAN
cod. 9855
cm 130 x 200 / 4' 3" x 6' 6"

5.573,77

$ 6,131.15

MISHAN MALAYER
This is a detail
MISHAN MALAYER
cod. 9360
cm 134 x 202 / 4' 4" x 6' 7"

6.147,54

$ 6,762.30

KAMSEH
This is a detail
KAMSEH
cod. 9218
cm 145 x 200 / 4' 9" x 6' 6"

5.983,61

$ 6,581.97

KASHAN
This is a detail
KASHAN
cod. 9009
cm 135 x 200 / 4' 5" x 6' 6"

10.245,90

$ 11,270.49

SENNEH
This is a detail
SENNEH
cod. 7668
cm 138 x 195 / 4' 6" x 6' 4"

6.721,31

$ 7,393.44

SENNEH
This is a detail
SENNEH
cod. 7667
cm 138 x 195 / 4' 6" x 6' 4"

6.721,31

$ 7,393.44

KASHAN MANCHESTER
This is a detail
KASHAN MANCHESTER
cod. 6719
cm 129 x 210 / 4' 2" x 6' 10"

5.983,61

$ 6,581.97

KASHAN MANCHESTER
This is a detail
KASHAN MANCHESTER
cod. 6613
cm 126 x 200 / 4' 1" x 6' 6"

12.295,08

$ 13,524.59

ISFAHAN
This is a detail
ISFAHAN
cod. 6397
cm 144 x 209 / 4' 8" x 6' 10"

6.147,54

$ 6,762.30

SAROUK FERAHAN
This is a detail
SAROUK FERAHAN
cod. 4884
cm 130 x 207 / 4' 3" x 6' 9"

13.114,75

$ 14,426.23

MAHAL SARUK
This is a detail
MAHAL SARUK
cod. 0101
cm 127 x 203 / 4' 2" x 6' 7"

5.983,61

$ 6,581.97