Morandi Carpets
Close menu
KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8356
cm 60 x 167 / 1' 11" x 5' 5"

86,07

$ 101.56

KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8355
cm 59 x 160 / 1' 11" x 5' 2"

81,97

$ 96.72

KAISERI
This is a detail
KAISERI
cod. 8354
cm 61 x 200 / 2' 0" x 6' 6"

110,66

$ 130.57

DENIZILI KILIM
This is a detail
DENIZILI KILIM
cod. 8338
cm 94 x 237 / 3' 1" x 7' 9"

409,84

$ 483.61

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6258
cm 106 x 202 / 3' 5" x 6' 7"

192,62

$ 227.30

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6238
cm 48 x 184 / 1' 6" x 6' 0"

118,85

$ 140.25

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6235
cm 54 x 186 / 1' 9" x 6' 1"

118,85

$ 140.25