Morandi Carpets
Close menu
KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8355
cm 59 x 160 / 1' 11" x 5' 2"

81,97

$ 96.72

KILIM AFGAN
now in the outlet
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6235
cm 54 x 186 / 1' 9" x 6' 1"

€ 118,85 83,20

$ 140.25$ 98.17

KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8356
cm 60 x 167 / 1' 11" x 5' 5"

86,07

$ 101.56

KAISERI
This is a detail
KAISERI
cod. 8354
cm 61 x 200 / 2' 0" x 6' 6"

110,66

$ 130.57

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6238
cm 48 x 184 / 1' 6" x 6' 0"

118,85

$ 140.25

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 8463
cm 55 x 196 / 1' 9" x 6' 5"

122,95

$ 145.08

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 8466
cm 67 x 195 / 2' 2" x 6' 4"

122,95

$ 145.08

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 8464
cm 84 x 184 / 2' 9" x 6' 0"

131,15

$ 154.75

KILIM AFGAN
now in the outlet
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6258
cm 106 x 202 / 3' 5" x 6' 7"

€ 192,62 134,84

$ 227.30$ 159.11

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 8393
cm 63 x 191 / 2' 0" x 6' 3"

147,54

$ 174.10

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 8456
cm 55 x 184 / 1' 9" x 6' 0"

147,54

$ 174.10

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 8455
cm 67 x 197 / 2' 2" x 6' 5"

147,54

$ 174.10