Morandi Carpets
Close menu
KAZAK KARACIOF
This is a detail
KAZAK KARACIOF
cod. 9288
cm 146 x 211 / 4' 9" x 6' 11"

2.786,89

$ 2,842.62

KAZAK CIONDZORESK
This is a detail
KAZAK CIONDZORESK
cod. 9274
cm 144 x 210 / 4' 8" x 6' 10"

9.016,39

$ 9,196.72

KAZAK
This is a detail
KAZAK
cod. 9266
cm 129 x 249 / 4' 2" x 8' 2"

1.926,23

$ 1,964.75

AKSTAFA
This is a detail
AKSTAFA
cod. 8635
cm 168 x 245 / 5' 6" x 8' 0"

13.770,49

$ 14,045.90

FAKRALO
This is a detail
FAKRALO
cod. 8348
cm 96 x 147 / 3' 1" x 4' 9"

4.098,36

$ 4,180.33

BORDJALOU
This is a detail
BORDJALOU
cod. 8124
cm 114 x 385 / 3' 8" x 12' 7"

1.213,11

$ 1,237.38

KAZAK
This is a detail
KAZAK
cod. 7923
cm 142 x 230 / 4' 7" x 7' 6"

2.049,18

$ 2,090.16

KAZAK
This is a detail
KAZAK
cod. 7865
cm 150 x 270 / 4' 11" x 8' 10"

2.049,18

$ 2,090.16

KAZAK GHENDJE
This is a detail
KAZAK GHENDJE
cod. 7546
cm 121 x 200 / 3' 11" x 6' 6"

4.057,38

$ 4,138.52

KAZAK BORDJALOU
This is a detail
KAZAK BORDJALOU
cod. 5640
cm 140 x 190 / 4' 7" x 6' 2"

3.934,43

$ 4,013.11

KAZAK BORDJALOU
This is a detail
KAZAK BORDJALOU
cod. 4098
cm 140 x 246 / 4' 7" x 8' 0"

5.245,90

$ 5,350.82

KAZAK KARACIOF
This is a detail
KAZAK KARACIOF
cod. 3547
cm 197 x 230 / 6' 5" x 7' 6"

20.491,80

$ 20,901.64