Morandi Carpets
Close menu
KASHAN MOHTASHEM
This is a detail
KASHAN MOHTASHEM
cod. 9854
cm 236 x 330 / 7' 8" x 10' 9"

40.983,61

$ 45,081.97

BIDJAR
This is a detail
BIDJAR
cod. 1145
cm 228 x 366 / 7' 5" x 12' 0"

13.114,75

$ 14,426.23

HERIZ
This is a detail
HERIZ
cod. 5558
cm 260 x 350 / 8' 6" x 11' 5"

9.836,07

$ 10,819.67

TABRIZ
This is a detail
TABRIZ
cod. 7768
cm 264 x 353 / 8' 7" x 11' 6"

8.032,79

$ 8,836.07

TABRIZ HAJI JALILI
This is a detail
TABRIZ HAJI JALILI
cod. 9862
cm 275 x 383 / 9' 0" x 12' 6"

12.704,92

$ 13,975.41