Morandi Carpets
Close menu
ESME KILIM
This is a detail
ESME KILIM
cod. 9221
cm 168 x 337 / 5' 6" x 11' 0"

2.049,18

$ 2,090.16

KARABAGH KILIM
This is a detail
KARABAGH KILIM
cod. 8151
cm 160 x 347 / 5' 2" x 11' 4"

737,70

$ 752.46

SIVRIHISAR
This is a detail
SIVRIHISAR
cod. 8150
cm 176 x 426 / 5' 9" x 13' 11"

2.049,18

$ 2,090.16

KILIM
This is a detail
KILIM
cod. 8147
cm 141 x 294 / 4' 7" x 9' 7"

655,74

$ 668.85

KUBA KILIM
This is a detail
KUBA KILIM
cod. 8146
cm 161 x 301 / 5' 3" x 9' 10"

1.475,41

$ 1,504.92

MALATYA
This is a detail
MALATYA
cod. 3102
cm 167 x 388 / 5' 5" x 12' 8"

2.868,85

$ 2,926.23

MALATYA
This is a detail
MALATYA
cod. 3098
cm 145 x 385 / 4' 9" x 12' 7"

1.803,28

$ 1,839.34