Morandi Carpets
Close menu
SRINAGAR SETA
This is a detail
SRINAGAR SETA
cod. 9279
cm 124 x 190 / 4' 0" x 6' 2"

1.229,51

$ 1,352.46

KAZAK PK
This is a detail
KAZAK PK
cod. 8869
cm 140 x 216 / 4' 7" x 7' 1"

614,75

$ 676.23

TAJIMANI
now in the outlet
This is a detail
TAJIMANI
cod. 8406
cm 114 x 173 / 3' 8" x 5' 8"

€ 286,89 200,82

$ 315.57$ 220.90

ISLAMABAD
now in the outlet
This is a detail
ISLAMABAD
cod. 8336
cm 137 x 212 / 4' 5" x 6' 11"

€ 573,77 401,64

$ 631.15$ 441.80

DARYA
This is a detail
DARYA
cod. 7881
cm 150 x 198 / 4' 11" x 6' 5"

368,85

$ 405.74

UZBEK
This is a detail
UZBEK
cod. 6959
cm 151 x 203 / 4' 11" x 6' 7"

819,67

$ 901.64

CINA
now in the outlet
This is a detail
CINA
cod. 4626
cm 178 x 95 / 5' 10" x 3' 1"

€ 1.065,57 532,79

$ 1,172.13$ 586.07

AFGAN SILK
This is a detail
AFGAN SILK
cod. 3693
cm 117 x 168 / 3' 10" x 5' 6"

2.049,18

$ 2,254.10