Morandi Carpets
Close menu
KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7639
cm 60 x 90 / 1' 11" x 2' 11"

40,98

$ 48.36

KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8347
cm 79 x 103 / 2' 7" x 3' 4"

61,48

$ 72.54

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7581
cm 84 x 128 / 2' 9" x 4' 2"

81,97

$ 96.72

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6759
cm 96 x 132 / 3' 1" x 4' 3"

81,97

$ 96.72

KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8355
cm 59 x 160 / 1' 11" x 5' 2"

81,97

$ 96.72

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7580
cm 75 x 126 / 2' 5" x 4' 1"

81,97

$ 96.72

KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8356
cm 60 x 167 / 1' 11" x 5' 5"

86,07

$ 101.56

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6757
cm 101 x 149 / 3' 3" x 4' 10"

98,36

$ 116.07

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7221
cm 96 x 153 / 3' 1" x 5' 0"

98,36

$ 116.07

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6861
cm 121 x 191 / 3' 11" x 6' 3"

€ 147,54 103,28

$ 174.10$ 121.87

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6871
cm 102 x 122 / 3' 4" x 4' 0"

106,56

$ 125.74

KAISERI
This is a detail
KAISERI
cod. 8354
cm 61 x 200 / 2' 0" x 6' 6"

110,66

$ 130.57