Morandi Carpets
Close menu
KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8347
cm 79 x 103 / 2' 7" x 3' 4"

61,48

$ 72.54

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 8507
cm 102 x 105 / 3' 4" x 3' 5"

81,97

$ 96.72

KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8356
cm 60 x 167 / 1' 11" x 5' 5"

86,07

$ 101.56

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 8509
cm 84 x 131 / 2' 9" x 4' 3"

94,26

$ 111.23

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6861
cm 121 x 191 / 3' 11" x 6' 3"

€ 147,54 103,28

$ 174.10$ 121.87

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6871
cm 102 x 122 / 3' 4" x 4' 0"

106,56

$ 125.74

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6238
cm 48 x 184 / 1' 6" x 6' 0"

118,85

$ 140.25

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 8543
cm 79 x 123 / 2' 7" x 4' 0"

122,95

$ 145.08

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 8463
cm 55 x 196 / 1' 9" x 6' 5"

122,95

$ 145.08

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 8395
cm 83 x 149 / 2' 8" x 4' 10"

122,95

$ 145.08

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 8455
cm 67 x 197 / 2' 2" x 6' 5"

147,54

$ 174.10

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6734
cm 112 x 179 / 3' 8" x 5' 10"

147,54

$ 174.10