Morandi Carpets
Close menu
KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8347
cm 79 x 103 / 2' 7" x 3' 4"

61,48

$ 72.54

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 8507
cm 102 x 105 / 3' 4" x 3' 5"

81,97

$ 96.72

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7580
cm 75 x 126 / 2' 5" x 4' 1"

81,97

$ 96.72

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7581
cm 84 x 128 / 2' 9" x 4' 2"

81,97

$ 96.72

KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8355
cm 59 x 160 / 1' 11" x 5' 2"

81,97

$ 96.72

KILIM AFGAN
now in the outlet
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6235
cm 54 x 186 / 1' 9" x 6' 1"

€ 118,85 83,20

$ 140.25$ 98.17

KAISERI KILIM
This is a detail
KAISERI KILIM
cod. 8356
cm 60 x 167 / 1' 11" x 5' 5"

86,07

$ 101.56

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 8402
cm 82 x 130 / 2' 8" x 4' 3"

86,07

$ 101.56

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 8509
cm 84 x 131 / 2' 9" x 4' 3"

94,26

$ 111.23

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7221
cm 96 x 153 / 3' 1" x 5' 0"

98,36

$ 116.07

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 8400
cm 94 x 131 / 3' 1" x 4' 3"

98,36

$ 116.07

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 6757
cm 101 x 149 / 3' 3" x 4' 10"

98,36

$ 116.07