Morandi Carpets
Close menu
KARABAGH KILIM
This is a detail
KARABAGH KILIM
cod. 8151
cm 160 x 347 / 5' 2" x 11' 4"

737,70

$ 833.61

SIVRIHISAR
This is a detail
SIVRIHISAR
cod. 8150
cm 176 x 426 / 5' 9" x 13' 11"

2.049,18

$ 2,315.57

KILIM
This is a detail
KILIM
cod. 8147
cm 141 x 294 / 4' 7" x 9' 7"

655,74

$ 740.98

KUBA KILIM
This is a detail
KUBA KILIM
cod. 8146
cm 161 x 301 / 5' 3" x 9' 10"

1.475,41

$ 1,667.21

KARS
This is a detail
KARS
cod. 4029
cm 178 x 340 / 5' 10" x 11' 1"

983,61

$ 1,111.48

SHASSAVAN CURDO
This is a detail
SHASSAVAN CURDO
cod. 5606
cm 216 x 405 / 7' 1" x 13' 3"

1.639,34

$ 1,852.46

MALATYA
This is a detail
MALATYA
cod. 3102
cm 167 x 388 / 5' 5" x 12' 8"

2.868,85

$ 3,241.80

MALATYA
This is a detail
MALATYA
cod. 3098
cm 145 x 385 / 4' 9" x 12' 7"

1.803,28

$ 2,037.70

ADANA
This is a detail
ADANA
cod. 3096
cm 162 x 373 / 5' 3" x 12' 2"

2.622,95

$ 2,963.93

KUBA KILIM
This is a detail
KUBA KILIM
cod. 1020
cm 116 x 288 / 3' 9" x 9' 5"

1.229,51

$ 1,389.34