Morandi Carpets
Close menu
KILIM KAISERI
This is a detail
KILIM KAISERI
cod. 7598
cm 77 x 253 / 2' 6" x 8' 3"

204,92

$ 231.56

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7628
cm 125 x 185 / 4' 1" x 6' 0"

163,93

$ 185.25

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7639
cm 60 x 90 / 1' 11" x 2' 11"

40,98

$ 46.31

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7640
cm 60 x 90 / 1' 11" x 2' 11"

40,98

$ 46.31

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7627
cm 80 x 299 / 2' 7" x 9' 9"

163,93

$ 185.25

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7581
cm 84 x 128 / 2' 9" x 4' 2"

81,97

$ 92.62

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7580
cm 75 x 126 / 2' 5" x 4' 1"

81,97

$ 92.62

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7630
cm 77 x 287 / 2' 6" x 9' 4"

163,93

$ 185.25

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7621
cm 130 x 176 / 4' 3" x 5' 9"

163,93

$ 185.25

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7634
cm 60 x 90 / 1' 11" x 2' 11"

40,98

$ 46.31

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7625
cm 134 x 168 / 4' 4" x 5' 6"

163,93

$ 185.25

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7619
cm 81 x 295 / 2' 7" x 9' 8"

172,13

$ 194.51