Morandi Carpets
Close menu
KARABAGH KILIM
This is a detail
KARABAGH KILIM
cod. 8151
cm 160 x 347 / 5' 2" x 11' 4"

737,70

$ 833.61

SOFREH
This is a detail
SOFREH
cod. 8149
cm 198 x 238 / 6' 5" x 7' 9"

696,72

$ 787.30

SOFREH
This is a detail
SOFREH
cod. 8148
cm 187 x 280 / 6' 1" x 9' 2"

549,18

$ 620.57

KILIM
This is a detail
KILIM
cod. 8147
cm 141 x 294 / 4' 7" x 9' 7"

655,74

$ 740.98

STUOIA
This is a detail
STUOIA
cod. 7975
cm 250 x 300 / 8' 2" x 9' 10"

672,13

$ 759.51

KILIM
This is a detail
KILIM
cod. 7849
cm 195 x 285 / 6' 4" x 9' 4"

819,67

$ 926.23

KUBA KILIM
This is a detail
KUBA KILIM
cod. 7874
cm 163 x 200 / 5' 4" x 6' 6"

1.065,57

$ 1,204.10

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7166
cm 190 x 290 / 6' 2" x 9' 6"

508,20

$ 574.26

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7164
cm 210 x 290 / 6' 10" x 9' 6"

540,98

$ 611.31

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7152
cm 245 x 304 / 8' 0" x 9' 11"

778,69

$ 879.92

KILIM AFGAN EXTRA
This is a detail
KILIM AFGAN EXTRA
cod. 7139
cm 207 x 296 / 6' 9" x 9' 8"

778,69

$ 879.92

KILIM AFGAN
This is a detail
KILIM AFGAN
cod. 7067
cm 205 x 295 / 6' 8" x 9' 8"

532,79

$ 602.05